اسلام آوردن انیشتین

روزی شيخ به انیشتین فرمود : یا انیشتین …
– انیشتین رویش را برگرداند و گفت بله ؟
شيخ فرمود اول صدایم را شنیدی یا مرا دیدی ؟
– انیشتین گفت اول صدایتان را شنیدم .
شيخ فرمود پس چرا می‌گویی سرعت نور از صوت بیشتر است ؟
– و این چنین بود که انیشتین از تئوری خود پشیمان شد و فورا برای اسلام apply کرد !!!