تقدیم به استادان عزیزودوست داشتنیم؟

سلامی به زیبایی فصل بهار تقدیم به استاد ان عزیزم ؟

استاد عبدالله حبیبی

استاد عبدالرضا بایمانی

استاد محمد امین عابدین

استادخانم سمیه سرکهکی

وهمه استادانی که برام درطول سه سال برایم زحمت کشیدند .

اندیشه ام از توسبز واباد شده

ازجهل وغم این فکرتم ازاد شده

درمکتب پاک وشاد استاد ببین

غم رفته زجانم ودلم شادشده

درمکت تو همیشه شادگردم من

دورازرخ تو همیشه پردردم من

درفصل بهار وروز استاد ببین

بی نور معلم این چنین زردم من

آموزش عشقم ازهمین مکتب توست

اندوخته سوادم از این لب توست

گفتم که مریضم وبیا بستر من

چون عامل دردم این غم واین تب توست

استادای عزیزم همیشه بیادتونم وامیدوارم بتونم سربلندتون کنم.