مسـجـــــــــــــــــــــد!

 
نایت اسکین

غلامی با صاحب خود در حال عبور بود که به مسجدی رسیدند . غلام داخل مسجد شد وارباب که

علاقه چندانی به مسجد نداشت ، همان بیرون منتظرغلام شد .

مدتی گذشت و غلام از مسجد بیرون نیامد . ارباب فریاد زد: ازمسجد بیرون بیا!!

غلام گفت : نمی گذارند !

ارباب که تعجب کرده بو د ، گفت : چه کسی نمی گذارد بیرون بیایی ؟

غلام گفت: همان کس که نمی گذارد تو داخل بیایی!!!

 

منبع : کتاب دوستی که هیچ وقت نمی میرد !


نایت اسکین