پیراهن !

 
نایت اسکین

یک بار که موسی علیه السلام در حال خواندن تورات بود ، شخصی از شدت شوق و علاقه به خدا

بی اختیارپیراهن خود را پاره کرد !

موسی علیه السلام پرسید : چه می کنی ؟

آن مردگفت : از شوق پیراهن برتن پاره می کنم .

موسی علیه السلام گفت :از سرعشق دل را پاره کن ، نه پیراهن را !

 

منبع : کتاب دوستی که هیچ وقت نمی میرد !


نایت اسکین